Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
Tai nghe không dây QuietControl 30 trên bàn với máy ảnh và notebook

Báo cáo và tài liệu

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Các báo cáo về tính bền vững của chúng tôi cập nhật những thông tin quan trọng để chia sẻ tiến độ, những ưu tiên và những cam kết của chúng tôi với các bên liên quan. Mỗi hai năm, Bose lại cung cấp những báo cáo đầy đủ về tính bền vững. Trong những năm không có nhiều hoạt động, chúng tôi công bố những báo cáo ngắn cập nhật về các tiêu chuẩn nền tảng và các hoạt động có ảnh hưởng nhất của chúng tôi. Toàn bộ nhân viên tham gia đóng góp vào báo cáo này, bằng cách chia sẻ công việc họ đã thực hiện để giúp Bose đạt các mục tiêu trên hành trình bền vững của công ty. Hãy đọc thêm về câu chuyện của chúng tôi và tìm hiểu về tính bền vững tại Bose.

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP CỦA BOSE

Tại Tập đoàn Bose, chúng tôi theo đuổi những chi tiết quan trọng nhất đối với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi phát triển kinh doanh theo cách thống nhất và phù hợp với Quy tắc đạo đức và ứng xử trong kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi cố gắng đạt được kết quả tốt nhất trong tất cả những điều chúng tôi làm. Chúng tôi khuyến khích những đổi mới trong mọi khía cạnh công việc và giúp khách hàng cùng đội ngũ nhân viên đạt được tiềm năng cao nhất của họ.

Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của chúng tôi làm điều tương tự. Là một thành viên của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (trước đây là Liên minh công dân điện tử công nghiệp), Bose đã áp dụng Quy tắc ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA), trình bày rõ ràng bộ các tiêu chuẩn về phương pháp hoạt động xã hội, môi trường và đạo đức trong ngành điện tử và chuỗi cung ứng điện tử. Bose kỳ vọng các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ Quy tắc ứng xử của RBA, bên cạnh tất cả luật pháp và quy định địa phương áp dụng.