Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Điều khoản sử dụng của Bose

sửa đối lần cuối: 15 tháng 2 năm 2018
Những Điều khoản sử dụng (sau đây gọi là "Điều khoản”) này là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Bose Products B.v. (sau đây gọi là "Bose”, "chúng tôi" và "của chúng tôi”). Những Điều khoản này áp dụng cho bất kỳ trang web, ứng dụng di động hoặc các dịch vụ tương tác hoặc trực tuyến nào khác được cung cấp tại các quốc gia ở châu Ảu; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ("UAE”) và các quốc gia ở Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương ("APAC”) và có liên kết với những Điều khoản này (gọi chung là "Dịch vụ”).
Bằng cách dồng ý với những Điều khoản này, bạn công nhận rằng các Điều khoản này quản lý việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, thì bạn phải dừng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Việc mua bất kỳ sản phấm hoặc dịch vụ nào của Bose phải tuân theo Điều khoản bán hàng riêng, sẽ được cung cấp cho bạn trẽn các trang Chính sách trong Dịch vụ. Nếu Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối ("EULA”) riêng cũng áp dụng cho Dịch vụ bạn sử dụng và xảy ra xung đột giữa các Điều khoản này và EULA, thì EULA sẽ được ưu tiên.
Chúng tôi cỏ thể sửa đối các Điều khoản này dể phản ánh những thay đối đối với Dịch vụ, nhu cầu của người dùng, những ưu tiên kinh doanh của chúng tôi hoặc những thay đối về luật pháp và quy định. Chủng tôi sẽ thông báo hỢp lý cho bạn về mọi sửa dối quan trọng theo các yèu cầu pháp lý áp dụng. Mỗi lần bạn muốn sử dụng Dịch vụ, vui lòng kiểm tra những Điều khoản này dể dảm bảo bạn hiếu điều khoản áp dụng vào thời điếm đó. Các Điều khoản này được cập nhật gần dây nhất vào ngày phía trên.
 

1. THÒNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tòi là Bose Products B.V., một công ty dược đãng ký ở Hà Lan với mã số đăng ký công ty là 36037901 và có vãn phòng dược đăng ký theo địa chỉ 1441 RG Purmerend, the Netherlands, Gorslaan 60, cũng là địa chỉ giao dịch chính của chúng tôi. Chúng tôi là một công ty trách nhiệm hữu hạn. Đế liên hệ vởi chúng tỏi, vui lòng xem trang liên hệ với chủng tỏi.

2. ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đủ và xác nhận rằng bạn ở độ tuối hỢp pháp (từ 18 tuối trở lên hay ở độ tuối hỢp pháp tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của bạn, hay, 13 tuối trở lên với sự chấp thuận của cha mẹ) và có khả năng đồng ý với các Điều khoản này. Nểu bạn đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho một tố chức hoặc thực thể, bạn phải cam đoan và bảo dảm rằng bạn được ủy quyền để đồng ý VỚI các Điều khoản này thay mặt cho tố chức hoặc thực thế đó đồng thời ràng buộc họ với các Điều khoản này (trong trường hỢp này, "bạn" và "của bạn” trong các Điều khoản này, trừ trong càu này, nói dển tố chức hoặc thực thể dó). Nếu Bose trước dây dã cấm bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, thì bạn không dược phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

3. ĐĂNG KÝ VÀ sử DỤNG TÀI KHOÀN

3.1 Đăng ký tài khoản và Bảo mật. Bạn có thế được yêu cầu tạo một tài khoản đế sử dụng các phần của Dịch vụ. Nếu vậy, thì trong quá trình đảng ký, bạn phải chọn tên người dùng và mật khấu dồng thời cung cấp cho chúng tỏi thông tin bố sung. Bạn có trách nhiệm đảm bảo duy trì mật khấu của bạn bảo mật và an toàn. Bằng cách dăng ký, bạn dồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động xảy ra dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có thể cho rằng mọi thông báo chúng tỏi nhận từ tài khoản của bạn là do bạn thực hiện.

3.2 Sử dụng tài khoản trải phép. Bạn chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tỏi nếu bạn biết bất kỳ hành vi sử dụng hoặc truy cập trải phép nào vào tài khoản của bạn. Đế liên hệ với chúng tỏi, vui lòng xem trang liên hệ với chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin có thế được sử dụng đế xác nhận danh tính của bạn và giúp đảm bạn tính bảo mật cho tài khoản của bạn.
 

4. QUYỀN SỚ HỮU CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ do Bose sở hữu và vận hành và chứa các tài liệu (bao gồm tất cả phần mềm, thiết kế, văn bản, tài liệu xuất bản, vản bản chứa thông tin, ảnh chụp, ảnh minh họa, clip âm thanh, clip video, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu đồ họa khác, tén, logo, nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ) có nguồn gốc toàn bộ hoặc một phần từ các tài liệu do Bose và các dối tác của công ty, cũng như các nguồn khác cung cấp. Những tài liệu này được

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật sở hữu trí tuệ áp dụng. Bạn xác nhận rằng Dịch vụ dược triển khai, bièn soạn, chuẩn bị, sửa đối, chọn lựa và sắp xếp bởi Bose và các bên khác thông qua việc áp dụng các phương pháp và tiêu chuấn đánh giá dược phát triển và áp dụng thòng qua việc dành dáng kế thời gian, nỗ lực và tiền bạc và tạo thành tài sản trí tuệ cỏ giá trị của Bose và các bên khác.

Bạn đồng ý thông báo cho Bose ngay lập tức sau khi biết được bất kỳ khiếu nại nào rằng Dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bất kỳ. Không có quyền, quyền sở hữu hay lợi ích nào trong hoặc đối với Dịch vụ hay bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ được chuyển cho bạn và tất cả quyền không được cấp rõ ràng được bảo lưu bởi Bose. Bạn không dược sử dụng bất kỳ dấu hiệu, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, kiểu dáng, khấu hiệu hoặc nhãn hiệu nào của Bose mà không được phép.

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị ngừng ngay lập tức và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tỏi, trả lại hoặc tiêu hủy bất kỳ bản sao tài liệu nào bạn dã tạo.

5. NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC GỬI

5.1 Nội dung và bài dăng của người dùng. Dịch vụ có thế cho phép bạn gửi, đãng, tải lên hoặc cung cấp bằng hình thức khác (sau đây gọi chung là "Đăng tải”) nội dung chẳng hạn như clip video, ảnh chụp, đảnh giá, cảu hỏi, nhận xét, tin nhắn công khai, ý kiến, phản hồi về sản phấm, bình luận và các nội dung khác (sau đây gọi chung là “Nội dung của người dùng”) mà người dùng khác có thế hoặc không thể xem. Mọi tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng bạn gửi cho chúng tôi hoặc Đãng tải bằng mọi phương tiện sẽ được xem là thông tin không bảo mật. Bằng cách Đăng tải trên bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi quyền không dộc quyền sử dụng bất kỳ nội dung được Đăng tải nào theo bất kỳ cách nào. Bạn dồng ý rằng bất kỳ nội dung được Đăng tải nào đều sẽ không liên quan đển bất kỳ Hành vi bị cấm nào (như dược định nghĩa bèn dưới) và bạn đồng ý đền bù cho chủng tôi theo luật pháp áp dụng nếu bạn tham gia vào bất kỳ Hành vi bị cấm nào khiến chủng tôi chịu thiệt hại như là hậu quả trực tiếp từ Hành vi bị cấm của bạn.

5.2 Tuyên bố nội dung của người dùng. Bạn xác nhận và dồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung của người dùng mà bạn Đãng tải. Bạn cũng đồng ý rằng bạn có tẩt cả quyền cần thiết để Đăng tải Nội dung của người dùng mà không xâm phạm quyền của bên thứ ba bất kỳ. Bạn hiếu rằng Bose không kiếm soát và không chịu trách nhiệm về Nội dung của người dùng. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cỏ thể tiếp xúc với Nội dung của người dùng từ những người dùng khác cỏ tính chất xúc phạm, khiếm nhã, không chinh xác, sai lệch hoặc theo cách khác là gảy khó chịu. Ngoài ra, xin lưu ý rằng Nội dung của người dùng có thể chứa lỗi dành máy, thiếu chính xác hoặc các lỗi khác do sơ suất. Chúng tôi có quyền kiếm soát bằng chi phí của mình bất kỳ tranh chấp nào do Nội dung của người dùng bạn Đãng tải gây ra và trong mọi trường hỢp, bạn sẽ cộng tác với chúng tõĩ trong nõ lực giãi quyẽt bãt kỷ tranh chãp não, hoặc bao vệ chúng tõi khoi băt kỳ khiẽu nại liẽn quan nào chống lại chúng tôi.

5.3 Xem trước nội dung của người dùng. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bose có thế hoặc không, theo quyết định của Bose, xem trước Nội dung của người dùng trước khi nội dung xuất hiện trên Dịch vụ, tuy nhiên, Bose không có nghĩa vụ làm vậy. Bạn cũng xác nhận và dồng ý rằng Bose có toàn quyền (nhưng không nhận nghĩa vụ) từ chối, di chuyến, chỉnh sửa hoặc xỏa bất kỷ Nội dung của người dùng nào đưỢc đóng góp cho Dịch vụ. Ngoài ra, Bose có quyền xóa bất kỳ Nội dung của người dùng nào vi phạm các Điều khoản này hoặc theo cách khác là gây khó chịu theo quyết định của riêng Bose. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bose không xác minh, thông qua, phê chuẩn hoặc ủng hộ Nội dung của người dùng và bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu toàn bộ rủi ro liên quan đển việc bạn sử dụng Nội dung của người dùng hoặc việc bạn tin cậy vào tinh chinh xác, dầy dủ hoặc hữu ích của Nội dung của người dùng.

5.4 Nội dung được gửi của người dùng. Bose duy trì cam kết dặc biệt mạnh mẽ trong hoạt động nghiên cứu. Quá trình nghiên cữu, tích hỢp công nghệ mới vào sản phẩm và phát triển chiến IƯỢc tiếp thị cho sản phẩm của chủng tỏi có thế diễn ra trong nhiều nãm. Ví dụ như, các công nghệ Acoustic Noise Cancelling, PhaseGuide và QuietPort của chúng tỏi đã ở trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phấm trong nhiều năm trước khi được tích hỢp vào các sản phẩm thương mại và dược giới thiệu cho công chúng. Chúng tỏi muốn tránh mọi hiếu lầm có thế nảy sinh khi một sản phấm hoặc chiển IƯỢc tiếp thị của Bose chỉ hơi giống với một ý tưởng dược gửi tới Bose trong quá trình phát triến hoặc khi tinh năng hay chức nàng sản phấm cỏ thể liên quan đến các nhận xét của khách hàng được gửi cho chúng tôi. Bose và mọi nhân viên của Bose không chấp nhận hoặc xem xét những ý tưởng tự gửi đến, bao gồm những công nghệ chưa được cấp bằng sáng chế hoặc các kể hoạch tiểp thị. Chúng tôi cũng không bồi thường bằng tiền mặt hoặc sản phẩm cho những ý tưởng sản phấm tự gửi đến hoặc phản hồi của khách hàng về các tính năng hoặc chức năng sản phấm. Nếu bạn vẫn gửi thông tin như vậy cho chúng tôi, thì bạn đồng ý rằng thông tin như vậy sẽ dược xem là không bảo mật và Bose dược tự do sử dụng thông tin như vậy cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không hạn chế phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm tích hợp thông tin như vậy.
 

6. HÀNH VI BỊ CẤM

Nghiêm cấm sử dụng Dịch vụ vì bất kỳ mục đích bẩt hỢp pháp nào hoặc bất kỳ mục đích nào không dược cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích bạn không dược cho phép trong tương lai (sau đây gọi chung là "Hành vi bị cấm")
đăng Nội dung của người dùng có tính chất: (1) quấy rối, lạm dụng hoặc de dọa bất kỳ người nào khác, hoặc chứa nội dung phản cảm; (2) sai lệch, gảy hiểu lầm hoặc không chính xác; (3) hạ thấp hoặc phân biệt người khác trên cơ sở giới tính, chủng tộc, giai cấp, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, lựa chọn tình dục, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ hình thức phản loại nào khác; (4) khiếm nhã, phản cảm, quấy rối, bạo lực, thù ghét, khích động, phi pháp, gày hại, sai lầm, phỉ báng, bôi nhỏ hoặc xâm phạm sự riêng tư của người khác; (5) quảng bá các

tai nẹu khieu dam hoạc tinh dục ro rang, Dạo lực nay bat ky hanh dọng bat họp phap nao; (b) VI phạm quyen nợp pháp của bất kỳ người nào hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thế dẫn dến bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật pháp hoặc quy định áp dụng hoặc theo cách khác là xung đột với các Điều khoản này; hoặc (7) gáy ấn tượng rằng nội dung bắt nguồn từ chúng tỏi hoặc dược chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hay thực thể nào khác tán thành, nếu không phải như vậy.
sử dụng Dịch vụ để đánh giá hoặc đế biên soạn thòng tin cho một sản phấm hoặc dịch vụ cho mục đích thương mại; sao chép, tải xuống (ngoài thòng qua vùng nhớ đệm trang cần thiết cho việc sử dụng cá nhân hoặc theo cách khác dƯỢc các Điều khoản này cho phép rõ ràng), sửa dổi, phán phối, đãng tải, truyền, hiến thị, thực hiện, tái tạo, truyền phát, “sao chép”, sao chụp, phát hành, tái phát hành, tải lên, cấp quyền sử dụng, giải mã ngược, tạo bản phái sinh từ hoặc cung cấp đế bán bất kỳ nội dung nào hoặc thòng tin khác chứa trong hoặc dưỢc lấy từ hay thông qua Dịch vụ, bằng mọi phương pháp ngoại trừ dược quy định trong các Điều khoản này hoặc với sự đồng ý trước bằng vãn bản của Bose; cóp nhặt, truy cập, giám sát, đặt chỉ số, bố trí, liên kểt hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin về Dịch vụ bằng cách truy cập Dich vụ theo cách tự động, sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper, web crawler hay bất kỷ phương pháp truy cập nào khác ngoài phương pháp thủ công vào các phần được công khai của Dịch vụ thông qua trình duyệt hoặc truy cập Dịch vụ thông qua bất kỳ API nào đưỢc Bose phê duyệt; vi phạm các hạn chể trong bất kỳ tiêu đề loại trừ robot nào của Dịch vụ, nếu có, hoặc bỏ qua hay né tránh cảc biện pháp khác được sử dụng đế ngăn chặn hoặc giới hạn truy cập vào Dịch vụ; đãng tài liệu ủng hộ hành động bất hỢp pháp hoặc thảo luận các hoạt động bất hỢp pháp với ý định thực hiện chúng; đăng tải hoặc theo cách khác là công khai bất kỳ tài liệu nào chứa bất kỳ phần mềm, thiết bị, hướng dẫn, mã máy tính, tập tin, chương trình nào và/hoặc nội dung hoặc tính năng khác được thiết kể nhằm gây gián đoạn, phá hủy, phá hoại hoặc giới hạn chức năng của phần mềm hoặc phần cứng máy tính hay thiết bị viễn thông (bao gồm nhưng không hạn chể bất kỳ bom nổ chậm, vi-rút, phần mềm độc hại, khóa phần mềm, sâu, tự hủy, thiết bị thải bỏ, lôgic độc hại, ngựa Trojan, trap door, thiết bị "hủy kích hoạt”, "chặn”, "định IƯỢng” hoặc bất kỳ mã độc hại nào); đăng tải hoặc làm bất cứ diều gì có thế tắt, làm quá tải hoặc làm suy yểu khả nãng hoạt động chính xác của Dịch vụ; đãng tải tài liệu gảy cản trở hoặc bằng cách khác ngăn cản giao tiếp hoặc làm ngắt quãng thảo luận của người dùng; đảng tải, sử dụng hoặc theo cách khác công khai tài sản trí tuệ của bèn khác trừ khi bạn có quyền làm vậy hoặc xóa hay thay đối bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác có trong Dịch vụ;
đăng tải bất kỳ bí mật thương mại nào hoặc thông tin mật khác hoặc đãng tải bất kỳ tài liệu nào mà bạn không có quyền công khai theo bất kỳ luật pháp hoặc theo quan hệ hỢp đồng hoặc quan hệ nào khác, bao gồm nhưng không hạn chế thông tin nội bộ, thông tin dộc quyền và thông tin mật biết được hoặc dược tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo thỏa thuận bảo mật thông tin; tuyên bố sai hoặc theo cách khác cam đoan sai quan hệ liên kết của bạn với một cá nhản hoặc thực thể hoặc giả mạo bất kỳ cá nhân hay thực thể nào theo cách thức không phải để hài hước; gạ gẫm thông tin cá nhản hoặc nhạy cảm từ những người dùng khác bao gồm nhưng không hạn chế địa chỉ, thẻ tín dụng hoặc thòng tin tài khoản tài chính hay mật khẩu; gửi thư rác hoặc thông tin quảng cáo hay gạ gẫm khác, khảo sát, nội dung, mô hình kim tự tháp, quảng bá các thực thể thương mại hoặc theo cách khác tham gia vào hoạt động thương mại trên hoặc thông qua Dịch vụ; bố trí, liên kểt trực tiếp hoặc hiển thị tương tự Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ; vi phạm các Điều

khoản này, Điều khoản bán hàng của chúng tỏi hoặc bất kỳ hướng dẫn hay chính sách nào do Bose dăng tải; khuyến khích hành vi vi phạm các Điều khoản này hoặc Chính sách quyền riêng tư; và/hoặc can thiệp vào việc bẻn thứ ba bất kỳ sử dụng và tận hưởng Dịch vụ.

7. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bose có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin của bạn và/hoặc Nội dung của người dùng mà bạn gửi hoặc cung cấp đế bao gồm trên Dịch vụ, nếu luật pháp yêu cầu làm vậy hoặc khi với thiện chí tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ như vậy tuán theo Chính sách quyền riêng tư của Bose hay thích hỢp cho bất kỳ lý do nào sau đây: (1) để tuân thủ quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; (2) dế thực thi các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc các hỢp đồng khác với bạn, bao gồm diều tra vi phạm tiềm năng có thể xảy ra đối với các tài liệu này; (3) để phản hồi khiếu nại về việc Nội dung của người dùng bất kỳ vi phạm quyền của các bên thứ ba; (4) dể phản hồi yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn; và/hoặc (5) để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Bose, các đại lý và công ty trực thuộc của công ty, người dùng của Bose và công chúng.
Điều này bao gồm trao đối thông tin với các còng ty và tố chức để bảo vệ chống gian lận và ngăn chặn thư rác/phần mềm dộc hại và các mục đích tương tự.

8. QUYỀN RIÊNG TƯ

Để có thêm thông tin về cách chủng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu mà chúng tỏi thu thập từ và về bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Nếu chúng tôi không thế tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi phải chịu trách nhiệm đối với tốn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải gánh chịu như là kết quả dự đoán được từ hành vi vi phạm các Điều khoản này hoặc do sự sơ xuất của chúng tôi, nhưng chúng tỏi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tốn thất hoặc thiệt hại nào không dự đoán dược. Tốn thất hoặc thiệt hại dự đoán dược khi đó là hậu quả rõ ràng từ vi phạm của chúng tỏi. Chủng tôi chỉ cung cấp Dịch vụ để sử dụng trong nước và riêng tư. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tỏi không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn vì bất kỳ tốn thất lợi nhuận, tốn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hay mất cơ hội kinh doanh nào. Chúng tỏi không loại trừ hoặc giới hạn theo bất kỳ cách nào trách nhiệm pháp lý của chúng tỏl với bạn khi làm vậy là bất hỢp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong do sự sơ xuất của chúng tỏi hoặc sự sơ xuất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi gày ra, đối với gian lận hoặc cam đoan sai nhằm mục đích lừa dối và dối với vi phạm quyền hỢp pháp của bạn liên quan dến Dịch vụ.
Thông tin được trình bày trèn hoặc thông qua Dịch vụ dược thực hiện chỉ vì các mục đích thông tin chung.

Chúng tòi không xác nhận tinh chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi đặt lòng tin vào thông tin như vậy.
 

10. VI-RÚT

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo các tập tin có sẵn để tải xuống từ internet hoặc Dịch vụ của chúng tòi không bị nhiễm vi-rút hoặc mã phá hủy khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và điểm kiểm tra đế đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về bảo vệ chống vi-rút và tính chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu và duy trì một phương tiện lưu trữ bẽn ngoài Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động khôi phục bất kỳ dữ liệu bị mất nào.

11. LIÊN KỂT VÀ DỊCH vụ BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể cung cấp (1) thòng tin và nội dung do các bên thứ ba cung cấp; (2) các liên kết đển các trang web hoặc tài nguyên bén thứ ba, chẳng hạn như bẽn bán/cung cấp hàng hỏa và dịch vụ; và (3) các sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba dành để bán trực tiểp cho bạn. Bose không chịu trách nhiệm về khả năng sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bén ngoài nêu trên và không chứng thực và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho (i) bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phấm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy, (ii) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong các trang web hoặc tài nguyên này, hoặc (iii) bất kỳ phương pháp xử lý thông tin nào hoặc phương pháp kinh doanh khác của người diều hành các trang web hoặc tài nguyên như vậy. Bose sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vì sử dụng hoặc tin cậy vào bất kỳ trang hoặc tài nguyên nào được liên kết. Tương tác của bạn với các bên thứ ba như vậy sẽ do điều khoản dịch vụ và các chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba cùng bẩt kỳ điều khoản tương tự nào khác quản lý.

12. SỬA ĐỔI VÀ TRUY CẬP

12.1 Sửa đổi dịch vụ. Bose bảo lưu quyền sửa đối hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào từ đó) tại bất kỳ thời điểm nào, có hoặc không cỏ thông báo. Bose không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bên thứ ba bất kỳ vì bất kỳ việc sửa đối, dinh chỉ hoặc ngừng Dịch vụ nào.

12.2 Truy cập. Chúng tỏi có thể có toàn quyền từ chối cho bạn truy cập vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ hoặc không cần lý do, có hoặc không có thông báo cho bạn, bao gồm nếu theo ý kiến của chúng tôi, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc ký hiệu nhận dạng nào khác, dù được chọn hoặc do chúng tôi cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của riêng chúng tôi vì bất kỳ hoặc không có lý do nào. Tuy ìiutĩN, tiiuny LUI bt; LMUiiy Udu LIUUL UIU uạn ve uieu Iidy Iieu Idm vạy Id IIỤP ly.

13. LUẬT ÁP DỤNG

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này và nội dung của các Điều khoản này cùng sự hình thành của các điều khoản này được điều chỉnh theo luật pháp Hà Lan. Tuy nhiên, nếu bạn là người tiêu dùng và cư dân của bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, bạn sẽ hưởng IỢĨ từ, và nếu bạn là người tiêu dùng và cư dân của bất kỳ quốc gia nào thuộc APAC hoặc UAE bạn có thế hưởng lợi từ bất kỳ diều khoản bắt buộc nào và quyền hỢp pháp có hiệu lực đối với bạn theo luật pháp của quốc gia đó. Không có quy định nào trong các Điều khoản này ảnh hưởng đển quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng dựa vào bất kỳ điều khoản bắt buộc và quyền hỢp pháp nào của luật pháp địa phương.

Cả bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng tòa án Hà Lan sẽ có thấm quyền tài phán độc quyền. Tuy nhiên, nếu bạn là cư dán của bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, quốc gia thuộc APAC hoặc UAE, bạn có thể tiến hành tố tụng tại quốc gia đó.

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

14.1 Không từ bỏ/miễn trừ. Nếu chúng tôi không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này, hoặc nếu chúng tôi không thực thi quyền của mình đối với bạn hoặc nếu chúng tôi trì hoãn làm vậy, diều dó không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ những quyền như vậy và không có nghĩa là bạn không cần phải tuân thủ các nghĩa vụ của bạn. Nếu chúng tỏi miễn trừ lỗi hoặc vi phạm của bạn, chúng tỏi chỉ làm vậy dưới dạng văn bản và điều đó không có nghĩa chúng tôi tự động miễn trừ bất kỳ lỗi hoặc vi phạm nào của bạn trong tương lai. Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng xem trang liên hệ với chúng tôi.

14.2 Hiệu lực từng phần. Từng điều khoản trong các Điều khoản này có hiệu lực riêng lẻ. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thấm quyền nào quyết định bất kỳ điều khoản nào trong số các điều khoản này bất hỢp pháp hoặc không thể thực thi, thì các điều khoản còn lại vẫn giữ dầy dủ hiệu lực và hiệu lực thực thi.

14.3 Điêu khoản chung. Các tiêu dề phần trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích tiện tham khảo và không có hiệu lực pháp lý hay hỢp dồng.
 

15. CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ cảu hỏi nào về các Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tỏi. Đế liên hệ với chúng tôi, vui lòng xem trang Liên hệ với chúng tôi.
Nếu bạn đang tìm thông tin về quy chế và tuân thủ, chúng tôi cỏ thế trỢ giúp. Nhấp vào dáy dể xem danh sách tài liệu Công bố hợp quy dành cho các sản phẩm Bose hiện hành.
 

16. NHÄN HIỆU VA GHI NHẶN QUYÊN sơ Hưu TRÍ TUỆ

Để biết danh sách đầy đủ các nhãn hiệu và ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ của Bose và các đối tác của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.
Hình ảnh trong phần ò tỏ của chúng tôi dược bảo vệ bản quyền bởi PhotosToGo, Inc.
Airplay, Apple, the Apple logo, iPad, iPhone, iPod, iPod Classic, iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Touch, iTunes, Lightning và Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc., được dăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. Nhản hiệu "iPhone" được sử dụng với giấy phép từ Aiphone K.K.
Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire và tất cả logo liên quan là nhãn hiệu của Amazon Inc. hoặc các công ty trực thuộc.
Android, Google, Google Assistant, Google Play và logo Google Play là các nhãn hiệu của Google Inc. Android robot được sao chép hoặc sửa đối từ tác phấm do Google sáng tạo và chia sẻ và được sử dụng theo các điều khoản dược mỏ tả trong Giấy phép Creative Commons 3.0.
BlackBerry, BlackBerry compatible và các dấu hiệu liên quan là tài sản của Research In Motion Limited (RIM) và dược dăng ký và/hoặc dược sử dụng ở Hoa Kỳ và nơi khác. ĐƯỢc sử dụng theo giấy phép. RIM không chịu trách nhiệm về việc bán lại và sử dụng các sản phẩm này và tính tuân thủ của sản phấm này đối với các tiêu chuấn về quản lý và an toàn.
Nhản hiệu chữ và logo Bluetooth" là các nhãn hiệu đã dăng ký thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt dộng sử dụng nhãn hiệu nào như vậy của Bose Corporation đều phải được cấp phép.
Deezer là nhãn hiệu đã đảng ký của Blogmusik SAS.
ĐƯỢc sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio và biểu tượng D gấp dôi là nhãn hiệu của Dolby Laboratories.
Để xem bằng sáng chế DTS, hãy truy cập http:/^patents.dts.com. ĐƯỢc sản xuất theo giấy phép của DTS, Inc. DTS, Symbol, DTS kểt hỢp với Symbol và DTS Digital Surround là các nhãn hiệu được đảng ký hoặc nhân hiệu của DTS, Inc. ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. (ODTS, Inc. Bảo lưu mọi quyền..
Các thuật ngữ HDMI và Giao diện da phương tiện độ phân giải cao HDMI (HDMI High-Definition multimedia interface) cùng với logo HDMI là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã dăng ký của HDMI Licensing LLC ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
iHeartRadio là nhãn hiệu dã đăng ký của iHeartMedia, inc.
N-Mark là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được dăng kỳ của NFC Forum, Inc. ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
© 2018 NFL Enterprises LLC. NFL và thiết kể tấm khiên NFL là nhãn hiệu đã đăng ký của Liên đoàn bỏng đá quốc gia. Tên, logo và thiết kế đồng phục của đội là nhãn hiệu đã đăng ký của các đội dược biểu thị. Tất cả các nhãn hiệu liên quan đến NFL khác là nhãn hiệu của Lièn đoàn bóng dá quốc gia.
Pandora, logo Pandora và hình thức thương mại của Pandora là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dã đăng kỷ của

Pandora Media, Inc. dược sử dụng theo cấp phép.
Samsung Galaxy là Nhãn hiệu dã đảng ký của Samsung Electronics Co., LTD.
SiriusXM là và tất cả dấu hiệu liên quan cùng logo là nhãn hiệu của Sirius XM Radio Inc. và các còng ty trực thuộc. Bảo lưu mọi quyền.
Spotify là nhãn hiệu đã dăng ký của Spotify AB.
Wi-Fi là nhãn hiệu đã dăng ký của Wi-Fi Alliance**. Logo Wi-Fi CERTIFIEDTM là nhãn hiệu xác nhận của Wi-Fi Alliance*'.